NAJEM, TARCZA ANTYKRYZYSOWA, UMOWY

Nie zarabiam na czynsz i co dalej ?

Posted by Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy

Dzisiaj wpis będzie oparty tylko częściowo na przepisach zaliczanych do tzw. Tarczy Antykryzysowej. W tych przepisach pomyślano wprawdzie o najemcach ale głównie w kontekście ochrony stosunku najmu. O tym napiszę kolejny wpis.

Niestety głównym problemem dla najemców jest w chwili obecnej odpowiedź na pytanie skąd wziąć pieniądze na zapłatę czynszu jeżeli moja działalność nie przynosi żadnych dochodów. Takie pytanie spędza zapewne sen z powiek wielu przedsiębiorcom a szczególnie wynajmującym powierzchnie w galeriach handlowych gdzie czynsze są zazwyczaj wysokie.. Nie każdy ma szczęście spotkać na swojej drodze wynajmującego, który obniży czynsz do 1gr tak jak pewien właściciel, którego faktura obiegła już internet.

Dotychczasowe przepisy antykryzysowe rozwiązują powyższy problem tylko częściowo i wyłącznie w stosunku do najemców lokali w galeriach handlowych. Przepisy są kontrowersyjne ale nie czas teraz na takie szczegóły.

Otóż w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. Innymi słowy nie trzeba płacić czynszu w tym okresie.

Uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien jednak złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Oferta taka powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

Jeżeli oferta nie zostanie złożona przez najemcę to ochrona jaką jest opisane wyżej wygaśnięcie zobowiązań przestaje obowiązywać co oznacza w uproszczeniu, że należy zapłacić czynsz za cały okres obowiązywania umowy czyli wstecz.

Ponadto podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które wynajmują lokale od miast i gmin zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej, będą mogły liczyć na ulgi w zakresie zapłaty opłat czynszowych w postaci umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty. Warunkiem będzie spełnienie wymogów zawartych w stosownej uchwale i złożenie wniosku w tym zakresie. Podobne możliwości dotyczą lokali znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa.

Tyle w tzw. Tarczy. Mamy jednak jeszcze Kodeks Cywilny, który nadal obowiązuje i daje w zaistniałych okolicznościach pewne rozwiązania.

Idealnie do obecnej sytuacji pasuje tzw. klauzula rebus sic stantibus.

Zgodnie z tym przepisem jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron. (art. 357 ze zn. 1 kc)

Minusem tego rozwiązania jest konieczność rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd, czyli w bliżej nieokreślonej przyszłości bowiem w chwili obecnej poza pewnymi wyjątkami rozprawy się nie odbywają.

Do wykorzystania mamy jeszcze przepisy o zobowiązaniach wzajemnych:

Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Na koniec proponuje wszystkim najemcom aby występowali do wynajmujących o rozwiązanie problemu w sposób ugodowy. Znane mi podmioty wynajmujące, zazwyczaj godzą się na pewne ustępstwa i obniżenia, gdyż one również zainteresowane są utrzymaniem stosunków najmu. Być może Twój wynajmujący wykaże się zrozumieniem co pozwoli uniknąć długotrwałego i niepewnego sporu przed sądem.

Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy
Latest posts by Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy (see all)

Related Post