DOFINANSOWANIA, TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Wsparcie z ARP – jak wygląda procedura?

Posted by Przemysław Martewicz - Tarcza dla Firmy

Jednym z głównych podmiotów wyznaczonych do rozdysponowania środków w ramach tarczy antykryzysowej jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

Jak wynika z treści aktu prawnego stanowiącego podstawę szeregu rozwiązań powszechnie zwanych tarczą antykryzysową 2.0, instytucja ta będzie odpowiedzialna za udzielania wsparcia przedsiębiorcom.

Celem oferowanego przez Instytucję wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu
, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, a kondycja finansowa twojej firmy pogorszyła się w skutek epidemii, możesz ubiegać się o wsparcie od ARP.

Chodzi tutaj o przedsiębiorców, w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotne jest to, że wsparcie nie jest skierowane do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest skutkiem epidemii ani przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. Jeżeli postępowania już wszczęto, do czasu ich rozpoznania procedura udzielenia wsparcia ulega zawieszeniu.

Jakie wsparcie przewidziano?

Ustawa przewiduje w szczególności następujące formy wsparcia:

  • pożyczki
  • gwarancje lub poręczenia
  • leasing
  • inne instrumenty związane z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych

Wsparcie może być również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych.

Jak ubiegać się o wsparcie?

Wsparcie udzielane jest na Twój wniosek.

Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia musisz złożyć oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej.

Pamiętaj że, oświadczenie składane jest
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ponadto do wniosku o udzielenie wsparcia należy dołączyć informację zawierającą opis planowanych działań w celu ustabilizowania sytuacji ekonomicznej firmy.

Co ważne, postępowanie związane z udzieleniem wsparcia, z wyjątkiem zawarcia umowy wsparcia, może być
prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.

Należy pamiętać, że ustawa umożliwia ARP pozyskiwanie danych dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorcy od upoważnionych organów.

To oznacza, że dane wskazane we wniosku mogą podlegać weryfikacji pod kątem ich zgodności z danymi, którymi dysponuje m. in. Krajowa Administracja Skarbowa, Krajowy Rejestr Sądowy i inne.

Na stronie ARP już wkrótce zostanie zamieszczony komunikat zawierający wzór wniosku wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i złożenia.

Ile potrwa procedura?

Co do zasady wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami.

W przypadku braków formalnych wniosku przedsiębiorca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

Terminy rozpatrzenia przez ARP wniosku o udzielenie wsparcia oraz zawarcia umowy
wsparcia mają jednak charakter instrukcyjny.

W praktyce oznacza to, że rozpatrzenie wniosku może zająć znacznie więcej czasu.

Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, zawarta zostaje umowa wsparcia.

W przypadku, gdy wniosek zostanie odrzucony nie będzie polegał ponownemu rozpoznaniu, o ile oparty jest na tych samych przesłankach.

Latest posts by Przemysław Martewicz - Tarcza dla Firmy (see all)

Related Post