SPRAWY ORGANIZACYJNE, TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Ułatwienia w obradowaniu organów spółek.

Posted by Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy

Ustawy nazywane tarczami antykryzysowymi wprowadziły też istotne zmiany do kodeksu spółek handlowych. Zmiany te ułatwiają podejmowanie decyzji przez organy kolegialne spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych.

Dotychczas pewne rozwiązania były możliwe jeżeli wyraźnie umowa spółki lub statut je przewidywały teraz zasada została odwrócona i rozwiązania pracy organów na odległość są dopuszczalne a umowa spółki lub statut mogą je wyłączyć.

Posiedzenia zarządu

W posiedzeniu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i spółki akcyjnej można obecnie uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarządy mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie zarządu mogą też brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu

Powyższe ułatwienia obowiązują jeżeli odpowiednio umowa spółki lub statut nie wyłączają takich możliwości.

W przypadku spółki akcyjnej rada nadzorcza powinna uchwalić regulamin określający szczegółowe zasady udziału w podejmowaniu uchwał przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może jednak określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji uczestnika i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Posiedzenia rady nadzorczej

Podobnie w posiedzeniu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i spółki akcyjnej można obecnie uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Powyższe ułatwienia obowiązują jeżeli odpowiednio umowa spółki lub statut nie wyłączają takich możliwości.

Dla ważności uchwały wszyscy członkowie rady muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady musi wziąć udział w podejmowaniu uchwały.

Odpowiednio umowa spółki lub statut mogą przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w powyższym trybie.

W tym trybie można również dokonywać   wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

W przypadku spółki akcyjnej Rada nadzorcza powinna uchwalić regulamin określający szczegółowe zasady udziału w podejmowaniu uchwał przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może jednak określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji uczestnika i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

WAŻNE
Tarcza 2.0 usunęła mankament pierwotnej zmiany i obecnie Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

Zgromadzenie Wspólników

Udział w zgromadzeniu wspólników obecnie już co do zasady można mieć miejsce także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Umowa spółki może jednak stanowić inaczej.

O udziale w zgromadzeniu wspólników w powyższy sposób, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Rada nadzorcza, a w razie gdy nie jest powoływania wspólnicy, powinni określić w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może jednak określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Przyjęcie takiego regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.

W przypadku, gdy udział w zgromadzeniu wspólników następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie:

  • uczestniczenia w tym zgromadzeniu,
  • wypowiadania się w jego trakcie,
  • wykonywania na nim prawa głosu
  • wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał

Walne Zgromadzenie

Podobne rozwiązanie jak w przypadku zgromadzenia wspólników obowiązuje w spółkach akcyjnych, przy czym:

  • w przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu,
  • na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej,
  • spółka publiczna zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy
Latest posts by Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy (see all)

Related Post