DOFINANSOWANIA, TARCZA ANTYKRYZYSOWA, UMOWY

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” – możliwość zmian w umowie pożyczek

Posted by Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Z mniej oczywistych form wsparcia jakie wprowadza tarcza antykryzysowa jest możliwość wnioskowania o zmianę niektórych warunków umów pożyczek, udzielonych w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Mianowicie chodzi o niskooprocentowane pożyczki (oprocentowanie 0,44%, do 7 lat na spłatę) dla osób młodych (absolwentów szkół i uczelni) oraz osób bezrobotnych, udzielanych m.in.:

  1. na podjęcie działalności gospodarczej,
  2. na utworzenie stanowiska pracy.

Gwoli wyjaśnienia, Programem zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast pożyczek udzielają oraz usługi doradcze i szkoleniowe zapewniają pośrednicy finansowi wybrani przez BGK. Z informacji zawartych na stronie Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej wynika, że w tym roku miał ruszyć kolejny nabór wniosków o udzielenie pożyczek (blisko 104 tys zł). Przy okazji więc informuję, że w razie zainteresowania udzieleniem pożyczki z ww. Programu można skontaktować się z biurem Funduszu. Więcej informacji TUTAJ lub TUTAJ.

Podstawa prawna pożyczek udzielanych ramach rządowego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” znajduje się w Rozdziale 11B (art. 61e – 61x) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wracając do tarczy antykryzysowej to jeżeli zawarłeś pożyczkę w ramach ww. Programu, ale z powodu COVID-19 masz trudności w jej spłacie to możesz złożyć do pośrednika finansowego, z którym zawarłeś umowę, wniosek o zmianę jej warunków.

Raty i okresy spłat.

Zmiana może polegać na:

1) zawieszeniu spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki;
2) wydłużeniu karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku gdy nie rozpocząłeś spłaty rat kapitałowo-odsetkowych;
3) wydłużeniu okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres lub
4) obniżeniu oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Warto we wniosku dokładnie wskazać i uzasadnić jakie negatywne konsekwencje wywołała sytuacja związana z COVID-19 lub jakie może wywołać w przyszłości.

Zawieszenie działalności lub niezatrudnianie pracownika na utworzonym stanowisku pracy.

Ponadto, możesz złożyć do pośrednika finansowego wniosek o zgodę na:

1) zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjąłeś działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków pożyczki, lub
2) nieutrzymanie zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem okresu 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym zatrudniłeś na tym stanowisku pracy pracownika

– na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.

We wniosku należy podać nie tylko powód, ale również planowany okres trwania zawieszenia lub niezatrudniania pracownika na utworzonym stanowisku pracy.

Zakończenie działalności lub likwidacja stanowiska pracy.

W końcu, możesz złożyć wniosek o zgodę na:

1) zakończenie działalności gospodarczej lub
2) zgodę na likwidację stanowiska pracy

przed upływem 36 miesięcy, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.

We wniosku również należy podać powód, który uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności gospodarczej lub utrzymanie stanowiska pracy.

Powyższe informacje, że warto uzasadnić składane wnioski są o tyle istotne, bo to od oceny pośrednika finansowego zależy zmiana warunków umowy lub odstąpienie od stosowania określonych sankcji (np. zwrot niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu).

Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Related Post