PRAWO PRACODAWCY, SPRAWY ORGANIZACYJNE, TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Badania profilaktyczne pracowników w czasie stanu epidemii

Posted by Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Od 20 marca 2020r na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Skutkiem tego było wprowadzenie wielu zmian w obowiązującym prawie, m. in. poprzez uchwalenie Tarczy Antykryzysowej (raz już nowelizowanej).

Spośród wielu zmian znalazła się wśród nich również korekta przepisów dotyczących badań profilaktycznych pracowników, czyli badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Odpowiedni przepis z tym związany zawarty jest w art. 12a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Badania okresowe

I tak z ww. artykułu wynika, że od dnia ogłoszenia stanu epidemii zawieszone zostały obowiązki w zakresie badań okresowych pracowników. Przyjęte rozwiązanie polega na tym, że w czasie epidemii pracodawca nie kieruje pracownika na obowiązkowe badania okresowe w terminach dotychczas wyznaczonych przez lekarza medycyny pracy.

Owe obowiązki będzie trzeba jednak wykonać po odwołaniu stanu epidemii. Wówczas pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków (wydać skierowanie i wykonać badania), realizując je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Badania wstępne i kontrolne

Odnośnie badań wstępnych i kontrolnych zmiana nie polega na zawieszeniu z tym związanych obowiązków. Przewidziano natomiast możliwość respektowania orzeczeń lekarskich wydanych przez innego lekarza niż lekarz ze specjalizacją medycyny pracy, w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza pracodawca powinien przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Kluczowe jest jednak to, że takie orzeczenie, wydane przez innego lekarza traci moc już po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Należy więc bacznie obserwować informację na temat obowiązywania stanu epidemii, albowiem termin 30 dni z pozoru wydaje się tylko długi.

I tutaj przypomnę tylko, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Z drugiej strony wykonanie badań profilaktycznych stanowi jeden z podstawowych obowiązków każdego pracownika.

Podsumowując, w czasie epidemii badań okresowych się nie wykonuje, a badań wstępnych i kontrolnych nie musi przeprowadzać lekarz medycyny pracy. Po odwołaniu stanu epidemii należy natomiast pamiętać o biegnących terminach, w których będzie trzeba wykonać zaległe badania (okresowe, 60 dni) lub nowe badania, ale już przez specjalistów medycyny pracy (wstępne i kontrolne, 30 dni).

Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Related Post