PRAWO PRACODAWCY, TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Wypadek przy pracy podczas pracy zdalnej w okresie epidemii

Posted by Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Zgodnie z art. 3 Tarczy Antykryzysowej pracodawca w celu przeciwdziałania COVID-19 może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli tzw. pracę zdalną.

Co więc w sytuacji, gdy pracownik podczas wykonywania pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19 ulegnie wypadkowi, tudzież czy będzie podlegał przepisom obowiązującym w tym zakresie?

Przede wszystkim należy przypomnieć definicję wypadku przy pracy, która zawarta jest w art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Według ww. artykułu za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Za wypadek przy pracy uznaje się więc zdarzenie, które jednocześnie jest nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć oraz pozostaje w związku z pracą.

Następnie należy zauważyć, że polecenie pracownikowi wykonywania pracy zdalnej stanowi o tym, że pracownik w dalszym ciągu jest zobowiązany świadczyć swoją pracę. Nie zostaje więc z niej zwolniony, a ulega zmianie co do zasady tylko miejsce świadczenia pracy.

Wobec tego w przypadku, gdy pracownik wykonujący pracę zdalną (np. w miejscu zamieszkania) ulegnie wypadkowi przy pracy, pracodawca powinien przeprowadzić postępowanie na zasadach ogólnych. Ich treść wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Należy więc powołać zespół powypadkowy i sporządzić dokumentację powypadkową. Nie ulegają więc zmianie w tym przypadku dotychczasowe reguły postępowania.

Inną sprawą jest, że od ustaleń zespołu powypadkowego będzie już wynikało czy do zdarzenia faktycznie doszło w trakcie realizowania przez pracownika obowiązków służbowych. Może to być oczywiście utrudnione, ale jednocześnie mające istotne znaczenie. Wszak, tylko w razie ustalenia, że dana osoba w chwili wypadku realizowała obowiązki służbowe na zlecenie pracodawcy lub w jego interesie będzie możliwe zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy. A to z kolei będzie miało znaczenie pod kątem przyznania określonych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, które zasadniczo są wyższe od świadczeń przyznawanych z ubezpieczenia chorobowego (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, renta).

Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Related Post

1 Comment

  1. Tobiasz

    Jestem w szoku, że można zgłosić wypadek przy pracy zdalnej. Myślałem, że wtedy nie przysługują nad dodatkowe świadczenia, co w sumie teraz wydaje mi dziwne. Dobrze, można zgłosić taki wypadek jak zwykły wypadek stacjonarny.