DOFINANSOWANIA, TARCZA ANTYKRYZYSOWA, TARCZA FINANSOWA, UMOWY

Tarcza Finansowa PFR uzyskuje notyfikację KE

Posted by Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Notyfikacja Komisji Europejskiej

Pomimo, że w Sejmie pojawił się projekt kolejnej tarczy (wersja 3.0), z którym można zapoznać się TUTAJ, to jednak bardziej istotne wydaje się, że Tarcza Finansowa PFR rzeczywiście powinna lada dzień ruszyć.

Na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju można bowiem przeczytać, że program tarczy uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej. Dokładna treść komunikatu brzmi:

„W poniedziałek 27 kwietnia (wieczorem) program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni. Zastrzegamy, że trwa jeszcze aktualizacja dokumentacji i niektóre znajdujące się na stronie zapisy w programie mogą ulec zmianie.”

Ogólnie o Tarczy Finansowej PFR

Gwoli wyjaśnienia, Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju stanowi realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami COVID-19. Innymi słowy, jest programem pomocowym uruchamianym w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Podstawa prawna programu zawarta jest w art. 21a i n. ustawy o systemie instytucji rozwoju, które dodane zostały na mocy Tarczy Antykryzysowej 1.0.

Wszelkie szczegóły programu można znaleźć na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Rodzaje Tarcz Finansowych PFR

Program całościowo składa się z trzech rodzajów wsparcia, w zależności od charakteru odbiorcy wsparcia, tj.:

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm
Tarcza Finansowa PFR dla MŚP
Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

Mikrofirma i MŚP

Co ważne, za Mikrofirmę uważa się przedsiębiorcę, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników, a więc ze wsparcia nie może skorzystać tzw. samozatrudniony. Ponadto, roczny obrót lub suma bilansowa nie może przekraczać u takiego przedsiębiorcy kwoty 2 mln EUR.

Natomiast za MŚP uważa się przedsiębiorcę zatrudniającego od 10 do 249 pracowników oraz którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

W obu przypadkach liczbę pracowników ustala się z wyłączeniem przedsiębiorcy, co tym bardziej podkreśla, że ze wsparcia wykluczeni są samozatrudnieni.

Z praktycznych wskazówek można dodać, że ze wsparcia będą mogły również skorzystać spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą.

Główne warunki wsparcia

Warunkiem otrzymania wsparcia są ponadto:

  • spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku (im wyższy spadek obrotów, tym również wyższa może być kwota subwencji);
  • na dzień składania wniosku prowadzenie działalności gospodarczej, nie otwarcie likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie otwarcie, postępowania upadłościowego na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
  • w skrócie posiadanie rezydencji podatkowej na terytorium RP i rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium RP;
  • prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  • nie zaleganie na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne;
  • przykładowo nie prowadzenie działalności w zakresie działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe lub obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Forma wniosków

Wnioski o wsparcie będzie można składać tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem banków. Na stronie PFR opublikowana jest LISTA BANKÓW, które są partnerami programu.

Forma odpowiedzi na wnioski

W odpowiedzi na wniosek PFR będzie wydawał:

  1. Decyzję pozytywną uznająca całą kwotę wnioskowaną przez przedsiębiorcę;
  2. Decyzję pozytywną o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana;
  3. Decyzję negatywną.

Droga odwoławcza

W razie częściowego uwzględnienia wniosku będzie można składać odwołanie (max dwa razy). Początkowy termin pierwszego odwołania został już wyznaczony i jest to nie wcześniej niż 11.05.2020r. Z kolei, końcowy termin został określony jako dwa miesiące od dnia otrzymania decyzji (dotyczy pierwszego i każdego kolejnego odwołania).

Od decyzji negatywnej nie będzie drogi odwoławczej, ale będzie można złożyć nowy wniosek.

Instrument wsparcia

Wsparcie ma polegać na udzieleniu częściowo bezzwrotnej subwencji finansowej. Niezbędne będzie zawarcie umowy o udzielenie subwencji finansowej, którą zasadniczo będzie można wykorzystać na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Na ogół środki przekazane w formie subwencji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.

W najlepszym razie istnieje możliwość zachowania aż 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej. Między innymi warunkiem tego jest utrzymanie co najmniej 100% poziomu zatrudnienia.

25% kwoty subwencji podlega zwrotowi bezwarunkowo.

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

W odmienny sposób potraktowane zostało wsparcie dla Dużych Firm, czyli firm, które m.in. zatrudniają co najmniej 250 pracowników.

Po pierwsze, w ramach tego wyróżnia się wsparcie płynnościowe, finansowe i kapitałowe.

Po drugie, finansowanie będzie uzgadniane indywidualnie oraz bezpośrednio przez PFR.

I po trzecie, już teraz możliwe jest złożenie wstępnego wniosku, a szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwe finansowanie będzie przekazywane w momencie uruchomienia programu.

Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Related Post