DOFINANSOWANIA, TARCZA ANTYKRYZYSOWA, TARCZA FINANSOWA, UMOWY

Tarcza Finansowa PFR wystartowała. Pierwsze uwagi na podstawie regulaminu.

Posted by Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Miało upłynąć kilka dni od notyfikacji Komisji Europejskiej, aż ruszy nabór wniosków, i faktycznie tak było. Wszak, 27 kwietnia KE udzieliła notyfikacji programowi Tarczy Finansowej PFR a 29 kwietnia o godzinie 18:00 otwarte zostało przyjmowanie wniosków.

Na blogu ukazał się już jeden artykuł na ten temat – Tarcza Finansowa PFR uzyskuje notyfikację KE – w którym przytoczone zostały ogólne warunki programu.

Tym razem zwrócę uwagę na kilka dodatkowych, wybranych kwestii, które wydają się dosyć interesujące.

Regulamin Tarczy Finansowej PFR

Przewodniki przewodnikami, ale w tym przypadku najważniejszy jest regulamin. Dotychczas go nie było i można było bazować tylko na przewodnikach po Tarczy Finansowej PFR. Regulamin w końcu się pojawił i radzę się z nim zapoznać, tudzież radzę nie bazować w 100% na treści przewodników.

W istocie chodzi o „Regulamin ubiegania się o subwencję z programu rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, który liczy łącznie z załącznikami 65 stron.

Można go pobrać ze strony PFR, ale uwaga, bo trzeba się wczytać, aby go znaleźć. Poniżej podaje jednak link do regulaminu (może nie działać od razu, w razie problemów należy próbować do skutku):

„Regulamin ubiegania się o subwencję z programu rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”

Deklaracja VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że do weryfikacji wniosku o przyznanie subwencji niezbędne jest złożenie deklaracji VAT. Dlatego należy o tym pamiętać przed złożeniem wniosku.

Poza tym, na dzień dzisiejszy jedynym miesiącem, który może być brany pod uwagę jest marzec. Z programu Tarczy wynika bowiem, że o wsparcie może ubiegać się podmiot (Mikrofirma lub MŚP), który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Deklarację VAT-7 składa się do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Liczba zatrudnionych na potrzeby ustalenia statusu Mikrofirmy lub MŚP

Dla uznania przedsiębiorcy za Mikrofirmę i MŚP przyjmuje się liczbę pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. Przy czym, pracownikami są w tym przypadku osoby związane z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty.

Nie uwzględnia się w trakcie ustalania statusu przedsiębiorcy – Mikrofirma i MŚP – pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

W przedmiotowych obliczeniach – Mikrofirma i MŚP – nie uwzględnia się także właściciela.

Liczba zatrudnionych na potrzeby ustalania kwoty subwencji dla Mikrofirmy

W tym przypadku, odmiennie do powyższego, za pracowników uznaje się zarówno osoby pozostające w stosunku pracy i zgłoszone do ubezpieczenia społecznego, w przeliczeniu także na pełny wymiar czasu pracy, jak również współpracujące, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych), które były zgłoszone do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej.

Podobnie jak wyżej w przedmiotowych obliczeniach nie uwzględnia się właściciela.

Liczbę tak określonych pracowników ustala się na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę subwencji, lecz nie wyższą niż liczba pracowników:
a) na dzień 31 grudnia 2019 r.
albo
b) na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim.

Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia maksymalnej kwoty subwencji dla Mikrofirmy w żadnym przypadku nie może być wyższe niż 9 pracowników.

Liczba zatrudnionych na potrzeby ustalania kwoty podlegającej zwrotowi dla MŚP

W sytuacji MŚP liczba zatrudnionych nie ma znaczenia dla ustalenia maksymalnej kwoty subwencji. Jest ona natomiast istotna w kontekście ustalania kwoty podlegającej zwrotowi.

Przykład:

W razie utrzymania średniego stanu zatrudnienia na poziomie wyższym niż 100% w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. będzie można uniknąć dodatkowo zwrotu 25% kwoty subwencji.

Łączenie subwencji z innymi formami pomocy z Tarczy Antykryzysowej

Program Tarczy Finansowej ARP stanowi uzupełnienie dla Tarczy Antykryzysowej. Dlatego też można łączyć pomoce oferowane w ramach obydwu Tarcz, w szczególności ze zwolnieniem ze składek ZUS i świadczeniem postojowym, które nie stanowią pomocy publicznej.

W przypadku natomiast łączenia subwencji z innymi rodzajami wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, to należy pamiętać, że łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800.000 EUR (kwota dotyczy osób nie prowadzących działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub produkcji podstawowej produktów rolnych).

Na co można wykorzystać subwencje ?

Każdorazowo na co można wydatkować kwotę subwencji określa umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorcą i PFR.

Natomiast z regulaminu wynika, że mogą to być wydatki na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym:

  • wynagrodzeń Pracowników,
  • kosztów zakupu towarów i materiałów,
  • kosztów usług obcych,
  • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego,
  • kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym,
  • zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu;
  • przedterminową spłatę kredytów (maksymalnie 25% kwoty subwencji).

Kalkulatory liczenia maksymalnej kwoty subwencji

W poprzednim wpisie wspominałem, że na stronie PFR jest LISTA BANKÓW, które obsługują na zasadach partnerstwa program Tarczy PFR. Niektóre banki w ramach tego udostępniają kalkulatory liczenia maksymalnej kwoty subwencji. Warto z tego skorzystać przed złożeniem wniosku.

Podpisanie umowy z bankiem nie gwarantuje otrzymania subwencji

Samo podpisanie umowy z bankiem, wygenerowanej w bankowości elektronicznej stanowi tylko wstępną, acz pozytywną ocenę spełniania warunków programowych.

Nie gwarantuje to jeszcze przyznania subwencji finansowej, albowiem po podpisaniu umowy bank przekaże wniosek do PFR, który dopiero ostatecznie zdecyduje o otrzymaniu subwencji.

Niemniej zawarcie przez przedsiębiorcę umowy subwencji finansowej jest wymogiem koniecznym dla jej otrzymania.

Zgody i oświadczenia przedsiębiorcy

W Rozdziale V Regulaminu Tarczy Finansowej PFR zawarte są zgody i oświadczenia przedsiębiorcy. Bez mała na 5-u stronach zawarto w 22 osobnych punktach wszelkie zgody i oświadczenia, które akceptuje się przez samo złożenie wniosku. Czyli raz jeszcze wracam do tego, że z owym regulaminem warto się zapoznać.

Odpowiedzialność karna

Niezwykle ważne jest, że warunkiem udzielenia subwencji jest oświadczenie, że wszystkie przedstawione we wniosku informacje oraz złożone tam oświadczenia są zgodne z prawdą oraz że jest się świadomym odpowiedzialności karnej za przedstawienie fałszywych informacji oraz złożenie fałszywych oświadczeń w związku z procesem ubiegania się o subwencje.

Subwencje przyznawane w ramach Tarczy PFR opiewać mogą na dosyć spore kwoty, dlatego nie bagatelizowałbym ww. oświadczeń. Lepiej dokładniej sprawdzić przekazywane informacje i nie składać wniosków „na gorąco”, aniżeli później mieć z tego tytułu kłopoty.

Kolejna część uwag na temat Tarczy Finansowej PFR znajduje się we wpisie „Tarcza Finansowa PFR – wybrane zagadnienia

Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Related Post