DOFINANSOWANIA, TARCZA ANTYKRYZYSOWA, UMOWY

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – dotacja bezzwrotna, czyli bon rekompensacyjny

Posted by Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Zdarzyło mi się już na blogu napisać o wojewódzkich tarczach antykryzysowych. Między innymi wspominałem o propozycji województwa małopolskiego i obecnie ze szczególną uwagą właśnie do owej propozycji zamierzam nawiązać.

Wszak, jest naprawdę godna zainteresowania, tak ze względu na w miarę klarowne warunki, atrakcyjne finansowanie, bezzwrotny charakter, jak i wyróżnienie spośród innych wojewódzkich tarcz. Owszem, nie analizowałem wszystkich propozycji, choć nie ukrywam, że taki szalony pomysł przeszedł mi przez głowę. Mimo to, aby nie być gołosłownym, to kilka województw „odwiedziłem”, ale nie zdarzyło mi się trafić na porównywalny pakiet pomocowy organizowany na poziomie województw. Gdyby „ktoś, coś”, to śmiało proszę pisać w komentarzach, w mailu lub przez messengera.

Start programu

Wracając do tematu przewodniego, to dokładnie dzisiaj o godzinie 12:00 rusza nabór wniosków na przyznanie bonów rekompensacyjnch. Nabór będzie odbywał się w trybie ciągłym i otwartym. Planowany koniec naboru wyznaczono na 30.10.2020r do godziny 15:00, z możliwą opcją przedłużenia maksymalnie do 30.11.2020r.

Generator wniosków

Wnioski będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej www.tarcza.malopolska.pl. Treść wniosku składa się z kilku stron, w tym szeregu istotnych oświadczeń, zebranych w łącznie 27 osobnych punktów.

Wartość bonu

Jako wsparcie oferowany jest bon o wartości 9.000,00 zł w przeliczeniu na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem właściciela) przez okres 3 miesięcy. Maksymalna ilość bonów wynosi 49, czyli łącznie jest to kwota 441.000,00 zł. Przy czym, liczy się pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na dzień 01.04.2020r.

Warunki bezzwrotności bonu

Bon jest bezzwrotny, ale warunkiem jest utrzymanie zatrudnienia w stosunku do deklarowanego we wniosku w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku oraz niezawieszanie/niezamykanie działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia uzyskania grantu (tj. otrzymania środków).

Czyli są jakby dwa etapy, których zrealizowanie warunkuje bezzwrotny charakter dotacji i które następnie będą monitorowane i kontrolowane – w tym celu w generatorze wniosków będzie trzeba złożyć sprawozdanie z realizacji bonu rekompensacyjnego.

Pierwszy etap – utrzymanie zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Drugi etap – niezawieszanie/niezamykanie działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia uzyskania grantu.

Umowa o powierzenie grantu

Przy czym, uzyskanie grantu, tudzież wypłata dotacji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy o powierzeniu grantu. Natomiast samą umowę będzie trzeba podpisać w terminie 30 dni od daty wysłania informacji w generatorze wniosków (nie później jak 31.12.2020r).

Innymi słowy, trzeba na bieżąco śledzić komunikaty w systemie.

Forma elektroniczna komunikacji

Tym bardziej, że wraz z podpisem wniosku oświadcza się, że jest się świadomym, iż wskazaną formą komunikacji i dokonywania czynności w postępowaniu w zakresie przyznania dofinansowania, jest forma elektroniczna, realizowana za pomocą generatora wniosków o udzielenie grantu.

Uzupełnienie wniosku i protest – terminy

Terminy na ewentualne uzupełnienie wniosku w razie stwierdzenia braków formalnych lub złożenie protestu, na wypadek negatywnej oceny wniosku, są dosyć krótkie. Odpowiednio jest to 5 dni roboczych lub 7 dni roboczych.

Dla kogo bon?

Bony rekompensacyjne skierowane są do MŚP (mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo), które jednocześnie spełniają wszystkie wskazane poniżej warunki:

  1. posiadają siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącą działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego, a także faktycznie prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.,
  2. borykają się z trudnościami finansowymi, tj. obroty w dowolnym miesiącu od 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%,
  3. na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadzili działalność gospodarczą oraz w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji,
  4. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
  5. zatrudniają co najmniej jednego pracownika innego niż właściciel.

Projekt ponadto dzieli się na dwa typy – A i B.

Typ A
W ramach pierwszego uwzględnia się wyłącznie MŚP, którego działalność została objęta całkowitym zakazem prowadzenia działalności ustanowionym w drodze przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (np. gastronomia, fryzjerzy, branża eventowa, usługi hotelarskie, działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna).

Typ B
W ramach tego typu wnioskodawcą może być wyłącznie MŚP, które od dnia 14 marca 2020 nie zostało objęte całkowitym zakazem prowadzenia działalności ustanowionym w drodze przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r.

Pomoc publiczna

Wobec wielu różnych oferowanych obecnie form pomocy ważną informacją jest, że bon stanowi pomoc publiczną udzieloną w dniu podpisania umowy. I owszem można łączyć pozostałe formy pomocy z grantem w postaci bonu, ale muszą być zachowane zasady zakazu podwójnego finansowania tożsamych kosztów (np. wynagrodzenie pracownika X w danym miesiącu) oraz nieprzekroczenia maksymalnego limitu pomocy. Dotychczas otrzymaną wartość pomocy można ustalić na stronie SUDOP.

Ocena kryteriów w oparciu o oświadczenia

Niejako podsumowując powyższe, to z tego tak naprawdę wynika, że są trzy kryteria wyboru wniosków o przyznanie bonu:

– Kwalifikowalność wnioskodawcy
– Pomoc publiczna
– Specyficzne warunki

Ocena w ramach każdego kryterium odbywa się w oparciu o przedstawione przez informacje i oświadczenia zawarte we wniosku o przyznanie bonu. Forma oświadczeń zapewne wielu ucieszy.

I jeżeli mowa o oświadczeniach, to również w tej formie respektowane będzie zabezpieczenie wykonania umowy. I to aż do kwoty 100.000,00 zł. Dopiero powyżej tej kwoty wymagany będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Przeznaczenie bonu

Co z wykorzystaniem otrzymanych środków? Ano może być dosyć szerokie. Wskazuje się bowiem tylko ogólnie, że bon przeznaczony może być na pokrycie kosztów bieżącej działalności, tj. spłatę zaległych zobowiązań, rachunków, opłat, wynagrodzeń, rat leasingowych itd.

Grantodawca

Na koniec dodam, że organizatorem jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, na którego stronie można znaleźć wszystkie niezbędne materiały przybliżające szczegółowo warunki uzyskania bonu rekompensacyjnego.

Warto się z nimi zapoznać, albowiem jak w każdym programie pomocowym są różnego rodzaju zastrzeżenia, których pominięcie może mieć niezadowalający skutek.

Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Related Post