PRAWO PRACODAWCY, SPRAWY ORGANIZACYJNE

Uwaga na nieterminowe wydawanie świadectw pracy!

Posted by Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

O ryzyku nieprawidłowego zwolnienia pracownika w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy można już TUTAJ przeczytać. Temat jak się okazuje nie jest na tyle błahy jakby mógł się wydawać.

Podobnie jest z procedurą wydawania świadectw pracy. Mianowicie zbyt pochopne, nieprzemyślane i do tego niezorganizowane działania pracodawcy przy zwalnianiu pracowników mogą być dosyć kosztowne. Na przykładzie samego wydawania świadectw pracy istnieją co najmniej dwa źródła możliwych obciążeń finansowych pracodawcy. Są to odszkodowania dla pracowników lub kary grzywny. Zanim jednak przejdę do tego to wcześniej przedstawię procedurę wydawania świadectw pracy. Uwzględniając w tym zakresie ostatnie zmiany.

Istotne zmiany w zakresie świadectw pracy weszły w życie w dniu 7 września 2019r.

Przede wszystkim zmiany objęły termin wydania świadectwa pracy. Jeżeli przed ww. datą w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy świadectwa pracy należało wydać niezwłocznie, to od 7 września 2019r pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Jest do tego zobowiązany jeżeli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Wyjątkowo, jeżeli występują przyczyny obiektywne, które uniemożliwiają wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie, to pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi pocztą albo doręcza je w inny sposób.

Kolejno, gdyby jednak w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy pracodawca nawiązał z tym samym pracownikiem następny stosunek pracy, to wówczas pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, ale wyłącznie na jego wniosek. Taki wniosek może być złożony w każdym czasie, w postaci papierowej lub elektronicznej i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W tym przypadku, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Ważne! Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Istotna jest również treść świadectwa pracy, albowiem w razie nieprawidłowości może się to wiązać z postępowaniem o jego sprostowanie. Pomocniczy wzór świadectwa pracy zawarty jest w załączniku do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, który można pobrać poniżej.

W zakresie sprostowań świadectw pracy także zaszły zmiany. Otóż, obecnie pracownik może w ciągu 14 dni (wcześniej 7 dni) od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Do 14 dni wydłużony został również termin dla pracownika do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa do sądu pracy, który jest liczony od zawiadomienia go o odmowie sprostowania świadectwa. Takie zawiadomienie pracodawca przekazuje pracownikowi – w postaci papierowej lub elektronicznej – w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Na marginesie dodam, że od 07.09.2019r wyraźnie uregulowane zostało roszczenie pracownika do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy albo z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

W końcu przechodząc do ryzyka finansowego pracodawcy, o którym było już na samym początku wpisu, to przede wszystkim należy pamiętać, że pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Wysokość odszkodowania jest limitowana wysokością wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Tytułem krótkiego komentarza dodam, że pojęcie „pozostawania bez pracy” należy rozumieć szeroko. Przykładowo w ramach tego pojęcia mieści się sytuacja, gdy pracownik z powodu braku świadectwa pracy podejmuje gorszą i niżej wynagradzaną pracę.

Należy nadto zwrócić uwagę, że odszkodowanie jest należne za nieterminowe lub niewłaściwe wydanie świadectwa pracy. Powyżej dosyć szczegółowo opisałem terminy wydania świadectwa (nawet porównawczo do poprzedniego stanu prawnego), jak również zamieściłem pomocniczy wzór świadectwa (z rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy).

I na koniec ostatnia ważna informacja. Otóż, od 07.09.2019r karą grzywny – od 1000 zł do 30 000 zł – zagrożone jest nie tylko niewydanie świadectwa pracy, ale także niewydanie owego świadectwa w terminie. Jest to bardzo istotna zmiana, albowiem penalizuje takie zachowanie pracodawcy, które polega na wydaniu świadectwa pracy po terminie, nawet jeżeli będzie prawidłowe. Oczywiście w każdym przypadku będą oceniane wszystkie okoliczności towarzyszące takiemu zdarzeniu. Toteż, nawet jeżeli niedochowany został termin to warto jak najszybciej owe świadectwo wystawić i doręczyć je pracownikowi. Może bowiem mieć to łagodzący wpływ na wysokość ew. kary grzywny.

Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Related Post