NAJEM, TARCZA ANTYKRYZYSOWA, UMOWY

Umowa najmu na czas nieokreślony a oferta jej przedłużenia (galerie handlowe)

Posted by Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Na blogu pisaliśmy, że zgodnie z art. 15ze ust. 1 specustawy w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wygasły wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

W praktyce stosowanie ww. przepisu wyglądało dosyć różnie. Do tego stopnia, że ustawodawca w Tarczy 4.0 musiał doprecyzować pojęcie „powierzchni handlowej”, przez którą rozumieć należy:

„powierzchnię znajdującą się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 niezależnie od celu oddania powierzchni do używania, w szczególności w celu sprzedaży towarów, świadczenia usług i gastronomii.”

Niemniej jednak w wielu przypadkach galerie po prostu zwalniały najemców z obowiązku zapłaty czynszu oraz opłat eksploatacyjnych. Sytuacja taka miała miejsce w okresie zakazu prowadzenia działalności, który co do zasady obejmował okres od 21 marca 2020 r. do 4 maja 2020 r.

Wyżej wymieniony przepis został skonstruowany jednak w ten sposób, że najemca powinien złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Przedmiotowa oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu, czyli do 04.08.2020 r. Z chwilą bezskutecznego upływu terminu na złożenie oferty przestają wiązać postanowienia dotyczące np. zwolnienia z zapłaty czynszu oraz opłat eksploatacyjnych. Innymi słowy, wynajmujący może zażądać zapłaty za okres zwolnienia w razie niezłożenia oferty.

Co jednak z umowami zawartymi na czas nieokreślony? Tudzież, czy w razie obowiązywania umowy na czas nieokreślony również wymogiem jest złożenie ww. oferty?

Odpowiedzi jednoznacznej nie sposób uzyskać i w związku z tym pojawiają się różne teorie. Wydaje się jednak, że najlepszym będzie zdroworozsądkowe i logiczne podejście. Przeto, jeżeli umowa zawarta jest na czas nieokreślony, to bezprzedmiotowe jest składanie dodatkowej oferty woli przedłużania obowiązywania umowy. Wszak, z istoty umowy zawartej na czas nieokreślony wynika, że jej trwanie nie jest określone przez wskazanie daty końcowej jej obowiązywania. A jeżeli tak, to nie sposób przedłużać obowiązywania umowy, której koniec nie został wskazany, a to z uwagi na zgodne oświadczenia strony umowy o jej zawarciu na czas nieoznaczony.

W świetle powyższego można dodatkowo zasugerować, aby stosowną informację przesłać do wynajmującego (nawet po 04.08.2020r). Celem ewentualnego powstrzymania zakusów wynajmującego (galerii handlowej) zmierzających do żądania zapłaty czynszu za okres zwolnienia. Oczywiście nie ma gwarancji, że wynajmujący mimo to nie podejmie takich prób. Niemniej jednak składanie w tym przypadku ww. ofert i dopisywanie do tego kolejnych teorii jedynie i jeszcze bardziej skomplikuje już zastaną rzeczywistość.

Krzysztof Bogusz - Tarcza dla Firmy

Related Post