SPRAWY ORGANIZACYJNE

Beneficjent rzeczywisty – przypomnienie.

Posted by Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy

W związku z tym, że w praktyce pojawił się temat, jak się okazuje przez niektóre służby przeoczony, warto przypomnieć tę kwestię aby uniknąć problemów.

Od 13 października br. wszystkie nowo założone spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialności i akcyjne mają obowiązek ujawnienia swoich beneficjentów rzeczywistych.

Do kwietnia 2020 r. obowiązek ujawnienia beneficjenta rzeczywistego  miały mieć również podmioty założone przed dniem wejścia w życie tego obowiązku.
Termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych spółek, wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r. został jednak z powodu pandemii przedłużony ale tylko do 13 lipca 2020 r. 

W największym skrócie, zgodnie z definicją ustawową, beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Jeżeli wspólnikami spółki są inne osoby prawne to beneficjentem rzeczywistym jest osoba sprawująca kontrolę nad podmiotem, który jest wspólnikiem danej spółki jeśli posiada co najmniej 25% udziałów/ akcji lub ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Sytuacja może wydawać się bardziej skomplikuje, jeśli spółka nie ma takich osób. Tak będzie jeśli spółka ma wielu wspólników i każdy z nich posiada zaledwie kilka procent udziałów/ głosów. W takim przypadku beneficjentem rzeczywistym jest najczęściej osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Zgłoszenia do CRBR może  dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub prokurent. – Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP .

W przypadku osób będących beneficjentami, nieposiadających numeru PESEL, należy podać datę urodzenia.Jeśli nie zostało to zrobione to trzeba zgłosić niezwłocznie bo  kary są drakońskie nawet do 1 mln zł !!! 

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia i link do zgłoszenia znajduje się TUTAJ 

Samego zgłoszenia można dokonać TUTAJ

Jest też bardzo obszerny podręcznik na stronie ministerstwa i plik z pytaniami i odpowiedziami, z którym możesz zapoznać się TUTAJ

Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy
Latest posts by Ryszard Stolarz - Tarcza dla firmy (see all)

Related Post